top step nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

top step nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm top step giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của top step.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • top step

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bậc cầu thang trên cùng