top sieve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

top sieve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm top sieve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của top sieve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • top sieve

    * kinh tế

    lớp sàng trên

    sàng tiếp nhận