top routing tool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

top routing tool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm top routing tool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của top routing tool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • top routing tool

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phần trên khuôn dập tròn