tan ball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tan ball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tan ball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tan ball.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tan ball

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    viên thuộc da