tag end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tag end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tag end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tag end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tag end

    * kinh tế

    đồ còn lại

    hàng còn lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet