tagged variable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tagged variable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tagged variable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tagged variable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tagged variable

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biến có nhãn