tagged compound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tagged compound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tagged compound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tagged compound.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tagged compound

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất đánh dấu