tagged cell rate (tcr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tagged cell rate (tcr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tagged cell rate (tcr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tagged cell rate (tcr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tagged cell rate (tcr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tỷ lệ ô cách đánh dấu