tagged type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tagged type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tagged type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tagged type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tagged type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu được gắn thẻ