tagliabue hydrometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tagliabue hydrometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tagliabue hydrometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tagliabue hydrometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tagliabue hydrometer

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phù kế Tagliabue