tagliabue viscometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tagliabue viscometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tagliabue viscometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tagliabue viscometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tagliabue viscometer

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    nhớt kế Tagliabue