tag punch machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tag punch machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tag punch machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tag punch machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tag punch machine

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy đục lỗ nhãn