tag-robinson colorimeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tag-robinson colorimeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tag-robinson colorimeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tag-robinson colorimeter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tag-robinson colorimeter

    * kỹ thuật

    Bảng chỉ thị màu Rôbinson