tag slot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tag slot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tag slot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tag slot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tag slot

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khe nhãn