tag day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tag day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tag day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tag day.

Từ điển Anh Việt

  • tag day

    /'flægdei/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngày lễ kỷ niệm lá cờ Mỹ (14 tháng 6)