st mihiel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

st mihiel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm st mihiel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của st mihiel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • st mihiel

    Similar:

    saint-mihiel: a battle in the Meuse-Argonne operation in World War I (1918); the battle in which American troops launched their first offensive in France

    Synonyms: battle of St Mihiel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).