stub nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stub nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stub giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stub.

Từ điển Anh Việt

 • stub

  /stʌb/

  * danh từ

  gốc (cây)

  chân (răng)

  mẩu (bút chì, thuốc lá, đuôi chó)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuống (séc, hoá đơn...)

  cái nhú ra, vật nhú ra

  a mere stub of a horn: sừng mới nhu ra được một tí

  (như) stub_nail

  * ngoại động từ

  đánh gốc, đánh hết gốc (ở một khoảnh đất)

  giụi tắt (mẩu thuốc lá) ((cũng) stub out)

  vấp (ngón chân)

  to stub one's toe against something: vấp ngón chân vào vật gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stub

  a short piece remaining on a trunk or stem where a branch is lost

  a torn part of a ticket returned to the holder as a receipt

  Synonyms: ticket stub

  the part of a check that is retained as a record

  Synonyms: check stub, counterfoil

  pull up (weeds) by their roots

  extinguish by crushing

  stub out your cigarette now

  clear of weeds by uprooting them

  stub a field

  strike (one's toe) accidentally against an object

  She stubbed her toe in the dark and now it's broken

  Similar:

  nub: a small piece

  a nub of coal

  a stub of a pencil

  butt: the small unused part of something (especially the end of a cigarette that is left after smoking)