stubble-field nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stubble-field nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stubble-field giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stubble-field.

Từ điển Anh Việt

  • stubble-field

    * danh từ

    cánh đồng đầy những gốc rạ