saint-mihiel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saint-mihiel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saint-mihiel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saint-mihiel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saint-mihiel

    a battle in the Meuse-Argonne operation in World War I (1918); the battle in which American troops launched their first offensive in France

    Synonyms: St Mihiel, battle of St Mihiel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).