show up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

show up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm show up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của show up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • show up

  Similar:

  come on: appear or become visible; make a showing

  She turned up at the funeral

  I hope the list key is going to surface again

  Synonyms: come out, turn up, surface

  show: be or become visible or noticeable

  His good upbringing really shows

  The dirty side will show

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).