short run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

short run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm short run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của short run.

Từ điển Anh Việt

  • Short run

    (Econ) Ngắn hạn.

    + Khoảng thời gian trong quá trình sản xuất trong đó các yếu tố sản xuất cố định không thay đổi, nhưng mức độ sử dụng các yếu tố khả biến có thể bị thay đổi.