saint mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saint mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saint mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saint mark.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saint mark

    Similar:

    mark: Apostle and companion of Saint Peter; assumed to be the author of the second Gospel

    Synonyms: St. Mark

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).