saint george nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saint george nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saint george giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saint george.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saint george

    Similar:

    george: Christian martyr; patron saint of England; hero of the legend of Saint George and the Dragon in which he slew a dragon and saved a princess (?-303)

    Synonyms: St. George

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).