saintliness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saintliness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saintliness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saintliness.

Từ điển Anh Việt

  • saintliness

    * danh từ

    tính chất thần thánh, tính chất thiêng liêng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saintliness

    the quality of resembling a saint