saint dominic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saint dominic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saint dominic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saint dominic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saint dominic

    Similar:

    dominic: (Roman Catholic Church) Spanish priest who founded an order whose members became known as Dominicans or Black Friars (circa 1170-1221)

    Synonyms: St. Dominic, Domingo de Guzman

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).