saint joan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saint joan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saint joan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saint joan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saint joan

    Similar:

    jeanne d'arc: French heroine and military leader inspired by religious visions to organize French resistance to the English and to have Charles VII crowned king; she was later tried for heresy and burned at the stake (1412-1431)

    Synonyms: Joan of Arc

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).