saint cloud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saint cloud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saint cloud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saint cloud.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saint cloud

    a town in central Minnesota on the Mississippi River; granite quarries

    Synonyms: St. Cloud

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).