saint bernard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saint bernard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saint bernard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saint bernard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saint bernard

    a Swiss alpine breed of large powerful dog with a thick coat of hair used as a rescue dog

    Synonyms: St Bernard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).