sainted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sainted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sainted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sainted.

Từ điển Anh Việt

 • sainted

  /'seintid/

  * tính từ

  đáng được coi như thánh

  thiêng liêng, thần thánh (nơi chốn...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sainted

  Similar:

  enshrine: hold sacred

  Synonyms: saint

  canonize: declare (a dead person) to be a saint

  After he was shown to have performed a miracle, the priest was canonized

  Synonyms: canonise, saint

  angelic: marked by utter benignity; resembling or befitting an angel or saint

  angelic beneficence

  a beatific smile

  a saintly concern for his fellow men

  my sainted mother

  Synonyms: angelical, beatific, saintlike, saintly