angelic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angelic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angelic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angelic.

Từ điển Anh Việt

 • angelic

  /æn'dʤəlikəl/ (angelic) /æn'dʤəlik/

  * tính từ

  (thuộc) thiên thần; giống thiên thần; siêu nhân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • angelic

  marked by utter benignity; resembling or befitting an angel or saint

  angelic beneficence

  a beatific smile

  a saintly concern for his fellow men

  my sainted mother

  Synonyms: angelical, beatific, saintlike, saintly, sainted

  of or relating to angels

  angelic messenger

  Synonyms: angelical

  having a sweet nature befitting an angel or cherub

  an angelic smile

  a cherubic face

  looking so seraphic when he slept

  a sweet disposition

  Synonyms: angelical, cherubic, seraphic, sweet