pressed wood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed wood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed wood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed wood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed wood

    * kỹ thuật

    gỗ ép