pressed grape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed grape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed grape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed grape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed grape

    * kinh tế

    nho ép