pressed board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed board

    * kỹ thuật

    tấm ép