pressed sausage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed sausage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed sausage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed sausage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed sausage

    * kinh tế

    giò ép