pressed laminated wood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed laminated wood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed laminated wood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed laminated wood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed laminated wood

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gỗ thớ ép