pressed loading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed loading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed loading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed loading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed loading

    * kỹ thuật

    giảm khối lượng bằng áp lực