pressed-into-rock lining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed-into-rock lining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed-into-rock lining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed-into-rock lining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed-into-rock lining

    * kỹ thuật

    lớp vỏ nén tự nhiên (của vòm tunen đất đá)