pressed meat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed meat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed meat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed meat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed meat

    * kinh tế

    thịt đã ép