pressed thread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed thread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed thread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed thread.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed thread

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ren dập