pressed switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed switch

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    công tắc treo