pressed section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed section

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thép hình dập