pressed together (brickwork) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed together (brickwork) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed together (brickwork) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed together (brickwork).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed together (brickwork)

    * kỹ thuật

    khít

    xây dựng:

    sát (xây gạch, đá)