pressed beet pulp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed beet pulp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed beet pulp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed beet pulp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed beet pulp

    * kinh tế

    củ cải đường đã ép