pressed brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed brick

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gạch chịu lực

    gạch ép