pressed tallow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed tallow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed tallow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed tallow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed tallow

    * kinh tế

    mỡ ép

    mỡ kỹ thuật ép