pressed steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed steel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thép dập