pressed steel frame type bogie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed steel frame type bogie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed steel frame type bogie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed steel frame type bogie.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed steel frame type bogie

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    giá chuyển hướng khung giá thép dập