pressed beef nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed beef nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed beef giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed beef.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed beef

    * kinh tế

    thịt bò ép