pressed clay tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed clay tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed clay tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed clay tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed clay tile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ngói bằng đát sét ép