pressed metal tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressed metal tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressed metal tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressed metal tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressed metal tile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm lợp tôn ép